ربات Pro-Pv

 ربات Pro-Pv

عملکرد  ربات Pro-Pv  بدین صورت است که صاحبان کانال ها و گروه ها به جای قراردن آیدی خود برای کاربران،این ربات را جایگزین می کنند

ویژگیهای ربات :

 پنهان ماندن و عدم دسترسی کاربران به پی وی مدیر

عدم نیاز قرار دادن آی دی خود داخل کانال

هر پیامی که برای شما ارسال می شود این امکان ایجاد می شود که آنرا پاسخ مستقیم داده یا حذف کند

جلوگیری و عدم سردرگمی مدیر کانال

پیامهای کاربران هرگز فراموش نخواهد شد

جدا بودن حساب خود با پی وی کانال

امکان داشتن چند کانال بدون داشتن چند حساب کاربری تلگرام

عدم تداخل حساب ها و پیام های ارسال شده ی کاربران

سفارش ربات : سفارش ربات